Kandydaci do bierzmowania winni zgłosić się do księdza proboszcza we wrześniu. Zasadnicze przygotowanie młodzieży klasy 8 do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się w ramach katechizacji szkolnej, zaś dorosłych w ramach cyklu indywidualnych katechez.

Dodatkowe spotkania liturgiczno-formacyjne odbywają się w odrębnych terminach.

Kandydaci do bierzmowania winni wykazać się:
–  przyjęciem sakramentów chrztu, pokuty i eucharystii,
–  prowadzeniem życia zgodnego z zasadami wiary,
–  systematycznym uczęszczaniem na katechizację (dotyczy młodzieży szkolnej),
–  systematycznym uczestnictwem w eucharystii i nabożeństwach okresowych.

W przypadku niespełniania powyższych kryteriów, możliwe jest przedłużenie okresu przygotowawczo-formacyjnego do czasu osiągnięcia przez kandydata dojrzałości w wierze.

Wymagane dokumenty: Świadectwo chrztu kandydata (dostępne w parafii chrztu).

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Świadkiem bierzmowania może być:
–  każda osoba, która wypełnia warunki określone również dla chrzestnych (zob. chrzest), czyli:
–  ukończyła 16 rok życia,
–  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
–  jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
–  nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ponadto Kościół katolicki zaleca, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (KPK kan. 893 § 2).